+420 549 255 496 /  

Mikroregion Moštěnka: protipovodňová a protierozní opatření

V řešeném území mikroregionu Moštěnka byly na základě podkladů získaných v analytické části tohoto projektu identifikovány problematické lokality. Stanovení  problémů  k  řešení  a  místní  určení  řešených  oblastí  bylo  pro  lepší  orientaci zpracováno dohromady pro plochu povodí a vodní toky.

Řešení byla navržena v různých stupních podrobnosti:    

1 – celoplošné řešení - základní souhrny problémů - z nich výběr
2 – vybraná opatření k podrobnějšímu řešení - z nich výběr
3 – pro vybraná opatření věcné řešení cca v podrobnosti DÚR    

Zařazení do jednotlivých podrobností úrovní řešení bylo určeno dle priorit stanovených zpracovatelem s přihlédnutím k prioritám jednotlivých obcí. Zařazené lokality v jednotlivých úrovních byly během zpracování „Návrhové části a závěrečného vyhodnocení" opakovaně projednávány se zástupci mikroregionu a obcí. Tím vznikl konečný odsouhlasený seznam problémových lokalit zařazených v jednotlivých úrovních řešení projektu. Z cca 250 lokalit bylo do druhé úrovně zařazeno cca 50 lokalit a z nich do třetí úrovně 9 lokalit.

Projektováno 2012
Investor: Mikroregion Moštěnka

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /